Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Andra ärenden - Finlands ambassad, Aten : Tjänster : Andra ärenden

FINLANDS AMBASSAD, Aten

Embassy of Finland
Hatziyianni Mexi 5, 115 28 Athens
Tel. +30-210-72 55 860
E-post: sanomat.ate@formin.fi
Ελληνικά | Suomi | English | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Andra ärenden

       

Adressförändring

Adressförändringen skall göras till magistratet inom en vecka från flyttdagen. Adressförändringen bör göras då man flyttat från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland. En finsk medborgare som flyttar utomlands kan göra anmälan antingen till ambassaden eller direkt till Magistraten i Västra Finland, Vasa enhet. Utlandsadressförändringen kan ej göras per telefon.

Eftersom informationen om flyttningar inom Grekland inte förmedlas direkt till Finska myndigheter är det väldigt viktigt att flyttanmälan görs till de finska myndigheterna. Endast på det här sättet kan man säkerställa att myndighetspost gällande röstning, värnplikt och annat skickas till rätt adress.

Utomlands bosatta finska medborgares flyttningsanmälan till befolkningsdatasystemet

Anhållande och häktning

Om en finländsk medborgare anhålls, häktas eller på annat sätt berövas sin friheti utlandet har han eller hon rätt att be polis- eller fångvårdsmyndigheterna underrätta närmaste finska beskickning. Ifall den anklagade så öskar kan ambassaden via ministeriet kontakta en person i Finland som den anklagade vill förmedla informationen till.

När en beskickning fått veta att en finsk medborgare har anhållits eller häktats i utlandet utreder den om den frihetsberövade får rättsbiträde och tolk på stationeringslandets försorg, och bistår vid behov vid anskaffandet av dessa.

En finsk beskickning kan inte ingripa i den rättsliga processen och har inte heller möjlighet att undanta den frihetsberövade från lokal domsrätt. En beskickning kan inte lämna juridisk hjälp och inte heller driva den frihetsberövades sak. Dessa uppgifter ankommer på ett rättsbiträde/en advokat.

Vidare information: Utrikesministeriet

Apostille-intyg

I Finland kan notarius publicus vid magistraten intyga om att en person som har undertecknat en viss handling har haft underteckningsrätt. Ett dylikt intyg kallas Apostille-intyg och det gäller allmänna handlingar dvs. handlingar som utfärdats av myndigheter.

I Grekland fås ett apostille-intyg av länsstyrelsen.

Apostille-intyget är nödvändigt ifall dokumentet skall visas åt Finska eller Grekiska myndigheter. Båda länderna har ratificerat det vederbörande Haag konventionen (Convention de la Haya du 5 octobre 1961). Ambassaden och honorär konsulaten kan ej ge ett apostille-intyg.

Barnrätt

Konstaterande och bestyrkande av barnets och faderns släktskap och upphävande av släktskapet regleras i faderskapslagen. Barnets släktskap bör bestyrkas ifall föräldrarna inte är gifta sinsemellan. Bestyrkandet sker antingen genom ett erkännande eller via en juridisk process.

Ifall ett erkännande av faderskap gjorts åt Grekiska myndigheter och man vill att erkännandet får laga kraft även i Finland är fadern tvungen att personligen fylla i de nödvändiga handlingarna i ambassaden i Aten, som förmedlar ärendet vidare via ministeriet till barntillsyningsmannen i Finland. Enligt lag bekräftas faderskapet av magistratet för barnets hemkommun. Ett erkännande som endast gjorts i Grekland åt de grekiska myndigheterna är inte gällande i Finland.

I Finland kan erkännande av faderskapet göras åt socialmyndigheternas barntillsyningsman i den kommunen var modern senast varit inskriven i.
Eftersom finländare och deras barn som bor i Grekland är under Grekisk jurisdiktion skall man vid fall av kidnappning av barn vända sig till de grekiska myndigheterna.

Vidare information:
Internationella borföranden av barn
Ministry of Foreign Affairs in Greece

Befolkningsuppgifter

Befolkningsregistercentralen upprätthåller ett register över alla finländare som är bosatt i Finland eller utomlands. Enligt lagen skall uppgifterna uppdateras även för de finländare som är bosatta utomlands, oberoende om bosättningen utomlands är permanent eller tillfälligt. Lagen förutsätter att medborgarna själv är aktiva i uppdateringar av deras uppgifter till befolkningsregistercentralen.
Ambassaden förmedlar information till befolkningsregistercentralen när:

 • en finländare föds utomlands
 • en finländare dör utomlands
 • en finländare vigs utomlands
 • en finländare tilldelas ett annat lands nationalitet

Anmälningarna görs på befolkningsregistercentralens blanketter och bifogas med originalintyg (födelseintyg, dödsintyg, intyg över Grekiskt medborgarskap) som är bestyrkta med ett Apostille- intyg eller -stämpel. I Grekland fås Apostille- intyg och stämplar från länsstyrelsens byrå.
Ambassaden översättar inte grekiska intyg. Personen bör själv låta översätta handlingen från grekiska hos en officiell översättare. Vissa magistrater godkänner även engelskspråkiga intyg.

Utomlands bosatt persons anmälan om adressändring utomlands till det finska befolkinigsdatasystemet

Beskattning


Information om Finlands beskattning fås från skattemyndigheternas hemsidor.

Vidare information:
Skatteförvaltningen - servicenummer

Bil

Utomlands registrerade bilar som används tillfälligt i Grekland för turistbruk får användas under högst en månad under ett års tid. Personer som är fast bosatta i Finland får ej köra bilar som är registrerade utomlands utan att fordonsägaren sitter i samma bil.

I samband med flyttningen får man föra bilen som är registrerad utomlands skattefritt till Finland. Det är dock skäl att kontrollera skatteärendena med den finska tullen p.g.a. möjliga bruksrestriktioner och efterhandsbetalningar.

Vinterdräck

I Finland bör vinterdäck användas i alla fordon från december till slutet av mars och då när det är nödvändigt p.g.a. körförhållandena.

Att tala i telefon underbilkörningen utan en hads free-apparat är förbjudet

I Finland får fordonsföraren inte tala i telefon utan att använda en hands free-apparat som lämnar händerna lediga. Hands free-apparaten bör även användas då fordonet står stilla t.ex. vid en trafik kö eller röda ljus. Lagen täcker alla motordrivna fordon som traktorer, arbetsmaskiner, motorcyklar, mopeder och terrängfordon som snöskotrar. Lagen gäller alla telefoner som använder mobiltelefonnät.

Vidare information:
Kommunikationsministeriet

Bouptäckning

Enligt lag bör bouppteckningen göras inom tre månader från dödsfallet. Boupptäckningshandlingen bör skickas till skatteverket inom en månad från bouppteckningen. Kvarlåtenskapen för en person som bott utomlands skall deklareras till skatteverket inom tre månader från dödsfallet. Ifall det finns brister i en bouppteckning, som gjorts i Finland, skall tingsrätten kräva kompletterande uppgifter. Information om levererad bouppteckning fås från skattemyndigheterna.

Vidare information:
Skatteförvaltningen
Magistraten

Brottsoffer

Brottskadorna ersätts med statliga medel

Staten kan i vissa fall betala ersättning för person- och sakskador eller andra ekonomiska förluster som uppstått p.g.a. brott i Finland.

Vid ersättande av skador som uppstått p.g.a. våldsbrott tillämpas ett europeiskt generalfördrag. Alla medborgare som hör till de fördragsslutande länderna (som Grekland och Finland) och alla Europeiska rådets medlemsländers medborgare har rätt till brottskompensation ifall brottet skett mot medborgare som är fast bosatta i landet där brottet skett.
En stat på vars territorium våldsbrottet skett, kan betala ersättning utgående från generalfördraget ifall ersättning inte fås annanstans ifrån

a) till en person som utsatts för en allvarlig kroppsskada eller lidigt av allvarligt nedsatt hälsa p.g.a. av ett avsiktligt våldsbrott
b) till en person som har rätt till underhållsbidrag vars underhållskyldiga person dött p.g.a. ett våldsbrott.

Djur

Införsel av husdjur till Finland

Reglerna för införsel av husdjur har ändrats fr.o.m. 3.7.2004 så att de är gemensamma för hela EU orådet. Då man transporterar hundar, katter och tamiller (frett) inom EU-området bör de vara märkta med en mikro-chip eller tydlig tatuering var det framkommer att djuret är vaccinerat mot rabies med en deaktiverad vaccinering som uppfyller internationella kriterier. Djuret skall ha ett husdjursintyg d.v.s. ett husdjurspass. Djuret skall vara märkt före det vaccineras. Vaccineringen bör ges senast 21 dygn före införseln.

Hundar och katter skall vaccineras på rätt sätt för olika djurarter mot bandmaskar som orsakar echinococcos inom 30 dygn från det datumet då djuret levereras till Finland.

Dessa krav gäller endast djur som reser med personer. Om djuret skickas till Finland utan ledsagare tillämpas reglerna för införsel i kommersiellt syfte.

Vidare information:
Evira/Införsel 

För import av fåglar krävs tillstånd

Import av fåglar är endast tillåtet med en import tillstånd. Information on import av utrotningshotade och sällsynta djur (CITES) fås från Finlands miljöcentral.

Vidare information:
CITES

Import till Grekland

Instruktioner för import av djur till Grekland fås från Greklands ambassad i Helsingfors.

Kontaktuppgifter:
Embassy of Greece
 

Dödsfall

När ambassaden får information om att en finländsk medborgare dött i Grekland meddelar ambassaden omedelbart därom till utrikesministeriets juridiska enhet för konsulärenden. Polisen förmedlar informationen vidare till de anhöriga i Finland.

Grundregeln är att anhöriga sköter begravningen och transporteringen av den avlidne till Finland. Ambassaden kan vidta åtgärder för begravning, kremering eller transport på anhörigas begäran först efter att finansieringen är klar och begravningsbyrån är vald. Ifall den avlidne inte har en reseförsäkring står anhöriga för alla kostnader.

Ambassaden ber att alla dödsfall meddelas omedelbart till följande nummer: +30 210 72 55 860 eller direkt till utrikesministeriets konsuldejourerings nummer +358 9 1605 5555.

Ekonomisk hjälp

Ambassaden kan inte bistå en person ekonomiskt men instruerar personer i Finland hur de kan överföra medel från Finland till Grekland. En person som blivit medellös i Grekland kan be att anhöriga eller arbetsgivaren överför pengar via Western Union. Servicen är snabb och smidig. Överföring via banker är långsamt.

Ifall en person som hamnat i nöd inte lyckas få pengar via Western Union kan utrikesministeriet under tjänstetid förmedla pengarna till ambassaden så att hemresan kan arrangeras. Utrikesministeriets levereringsavgift är 50 €.

Läs mera på Western Union.

EU rådgivning

EU-medborgare kan fråga om sina rättigheter inom hela EU-området till ett gratis telefonnummer eller per e-post. Man kan t.ex. fråga om erkännande av examen eller om rätten att tillhöra ett annat EU-lands socialskydd.

Rådgivning ges på alla EU-språk. Det direkta numret är samma i alla EU-länder då man ringer från ett annat EU-land: 00800-6789 1011. Förfrågningar kan även riktas till EU:s webbportal.

Europaiska sjukförsäkringskort

Med det europeiska sjukförsäkringskortet kan man vid tillfällig vistelse i ett annat EU-land söka omedelbar vård och få ersättning för vårdkostnader. Detta är en rättighet. Med EES-länderna (Norge, Island, Lichtenstein) och Schweitz tillämpas samma praxis som med EU-länderna. Vid innehav av ett Europeiskt sjukförsäkringskort är personen berättigat till samma sjukvård under samma förutsättningar som landets egna medborgare.

Sjukförsäkringskortet fås från Folkpensionsanstalten. Rättigheten att använda ett europeiskt sjukförsäkringskort kan upphöra ifall peronen flyttar utanför EU-området. Vidare information fås från FPA: s hemsidor och kontor.

Information om olika länders sjukförsäkringar fås från Folkpensionsanstalten.

Flyttning utomlands

En finländsk medborgare kan flytta utomlands tillfälligt eller permanent. En tillfällig flyttning är högst ett år.
Ifall flyttningen är tillfällig förblir personen kvar i det finländska befolkningsregistret och som hemkommun betraktas kommunen där personen senast varit skriven.

Ifall flyttningen är permanent överförs personen till registret för den frånvarande befolkningen. Som sista kommun betraktas den kommun varifrån personen flyttat utomlands.

Det är viktigt att personen själv tar kontakt med de finländska skattemyndigheterna och Folkpensionsanstalten vid flyttningar, oberoende om det är fråga om en tillfällig eller permanent flyttning. På detta sätt kan personen få information om hur flyttningen påverkar hennes rättigheter eller skyldigheter.

Vidare information:
Folkpensionsanstalten
Skatteförvaltningen

Flyttning till Finland

Arbetsministeriet har publicerat guider för flyttning till Finland.
Att leva och jobb i Finland
 

Hittegods

Greklands polis förmedlar oftast alt hittegods till ambassaden i Aten om det framkommer att ägaren är finländsk.
Ambassaden är inte förpliktad enligt lag att agera i hittegodsärenden. Dock skickas officiell identifikations bevis som pass, id-kort och körkort till polismyndigheterna i ägarens hemkommun. Ambassaden strävar till att skicka icke officiella identifikationsbevis och plånböcker direkt till ägaren ifall personen kan nås.

Identitetskort

En finländare kan bevisa sin identitet då hon reser utomland med ett pass. En EU-medborgare får resa till ett annat EU-land med ett identitetskort där nationaliteten framkommer. Detta gäller inte icke-EU medborgare eller statslösa personer som bor i ett EU-land. Identitetskortet skall vara av den modell som föreskrivs i lagen om identitetskort (829/1999).

Då kortet är av ovannämnd modell kan det användas som ett resedokument i Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Storbritannien, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Tyskland, San Marino, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Tjeckien, Ungern och Estland.

Inom Schengen-området görs inga gränskontroller men man bör dock ha med sig passet eller ovannämnda identitetskort.

Finländare, som är bosatta utomlands kan ansöka om ett identitetskort från alla polisstationer i Finland och från och med den 1 januari 2017 kan de av Finlands representationer där man kan avhämta pass också utfärda identitetskort åt finska medborgare.

Beskickningarna kan endast utfärda vanliga identitetskort.

Suomalainen henkilökortti
Identitetskort/modellstycke

Ett vanligt identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarens godkännande.

Beskickningarna kan däremot inte bevilja sådana identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan vårdnadshavarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller temporära identitetskort.

Ansökan bör levereras personligen och betalas genast.

Utan vårdnadshavarens underskrift beviljat s.k. identitetskort för en minderårig, för en utlänning beviljad personkort och ett elektroniskt personkort duger inte som ett resedokument.
Kortet kan inte ansökas utomlands från en beskickning.

Vidare information:
Polis

Införsel av flyttgods

Information om flyttsakernas införsel till Finland fås från Tullen.

Vidare information:
Tullen
 

Körkort

Ett ikraftvarande EU-körkort är giltigt i EU- och EES-länder och behöver inte bytas då man flyttar till ett annat EU-land. Inom EU kan man ansöka om körkortet från det land var man är bosatt.

Ifall körkortet försvinner eller blir stulet på semesterresan skall körkortet förnyas i hemlandet.

En medborgare som är bosatt i Grekland, vars körkort blivit stulen, söndrigt eller försvunnit, kan förnya sitt körkort hos sin länsstyrelses trafik- och kommunikationsavdelning. För ett nytt kort krävs det gamla körkortet eller ett utdrag av det gamla körkortet som fås av Finlands fordonsförvaltningscentral AKE. Intyg som skickas utomlands betalas av mottagaren. Intyget fås även på engelska.

Vidare information:
Fordonsförvaltningscentralen
 

Notariat tjänster, legaliseringsärenden och bestyrkande av avtal

Enligt lagstiftning kan ambassaden sköta följande notarius publicus-ärenden:

 • Bestyrka en finländares underskrift vilket kräver uppvisande av identifikationsbevis, pris: 30 €
 • bestyrka kopior av handlingar. Den ursprungliga handlingen bör alltid uppvisas, pris 30 €
 • utfärda intyg över att någon lever. Personen bör uppvisa identitetsbevis. Intyg över pension och studiestöd är gratis, intyg för annat syfte är 30 €/intyg.
 • utfärd notarius publicus intyg så som det föreskrivs i finsk lagstiftning åt finska medborgare, för utlänningar som är permanent bosatta i Finland eller av synnerligen vägande skäl åt en utlänning som inte är bosatt i Finland, pris 30 €/intyg.
 • bestyrka köpeavtal för fastigheter som är belägna i Finland, pris 160 €/intyg
 • motta en utsaga om erkännande av faderskap. Gratis.

I Grekland som i de flesta länder duger ett apostille-intyg för bestyrkande av ett avtal. I Finland fås intyget från notarius publicus (magistraten). Andra juridiska åtgärder som bestyrker avtalets riktighet är ej nödvändiga. Finlands ambassad och konsulat kan ej utfärda apostille-intyg.

Ifall landet där man befinner sig inte erkänner apostille-intyg kan man rikta förfrågningar till utrikesministeriet Så här legaliserar du dokument för bruk utomlands

Pension

Vid pensionsfrågor bör man direkt rikta sig till Folkpensionsanstaltens utlandsenhet.

Vidare information:
Folkpensionsanstalten
 

Personförfrågningar

Förfrågningar om adresser och ämbetsbetyg i Grekland

Personförfrågningar om finländska medborgare som är bosatta i Grekland riktas skriftligen till utrikesministeriets. Blanketten finns på utrikesministeriets web-sida Anskaffning av handlingar och adressuppgifter från utlandet

Förfrågningar om adresser och ämbetsbetyg i Finland

Förfrågningar om en person som är bosatt i Finland kan riktas till magistrat ellet församling. Ifall hemkommunen är okänd kan man rikta förfrågningar till Helsingfors magistrat tel. +358 29 55 39391 eller per e-post info.nyland@magistraten.fi.

Vidare information:
Befolkningsregeistercentralen
 

Registering av personuppgifter i Ambassad

Finländare som är permanent eller tillfälligt bosatta i Grekland kan ifall de så önskar registrera sina personuppgifter för potentiella krissituationer. Mottagen information behandlas alltid konfidentiellt. Anmälningen av personuppgifterna görs smidigt med nedannämnda blanketter.  Reseanmalan.fi är ett register som upprätthålls av utrikesministeriet där finländare som reser eller flyttar utomlands kan ge sina kontaktuppgifter i fall av att det inträffar en kris.

Registering i Grekland

EU medborgare kan stanna i ett annat EU-land i tre månader. Efter det måste hon/han registrera sig hos de lokala myndigheterna, i Aten och Thessaloniki hos utlänningsverket och annanstans i Grekland hos den lokala polisen.

Reseförsäkring

Resenären bör alltid ha en sådan reseförsäkring som täcker kostnader för sjukvård och mediciner under resan och transportkostnader till Finland ifall en allvarlig sjukdom eller olycka inträffar. Se även avsnittet för europeiskt sjukförsäkringskort.

Sjukdom och olyckshändelse

Grekiska myndigheterna meddelar om olyckor eller sjukdomsfall som en finländsk medborgare råkat ut för till ambassaden, konsulatet, honorärkonsulatet eller resebyrån ifall det är fråga om en paketresa. I första hand meddelar de grekiska myndigheterna till patientens anhöriga eller bekanta ifall de är med på samma resa. Ambassaden bistår med kontakt till patentens anhöriga i Finland. Personen bestämmer alltid själv om vem som skall kontaktas eller om någon skall kontaktas överhuvudtaget.

Då man reser inom EU-området är det alltid bra att ha ett europeiskt sjukförsäkringskort med sig som berättigar till akutvård i offentliga sjukhus.

Även i EU-länder är det nödvändigt att ha en reseförsäkring som berättigar till mera ingående vård och även en till transport till hemlandet.

Ambassaden står inte för sjukvårdskostnader.

Vidare information:
Utrikesministeriet

Skilsmässa

Skilsmässa kan tas till behandling i Finland om:
a) någondera av parterna är bosatt i Finland eller
b) personen som ansöker om skilsmässan har varit bosatt i Finland.

Ansökan  om skilsmässa riktas till den ortens domstol var någondera parten är inskriven. Ifall parterna inte har sin hemort i Finland behandlas ansökningen i Helsingfors tingsrätt.

Finländsk lag tillämpas i en skilsmässa som behandlas av en finländsk domstol.   

Registrering av en skilsmässa efter 1.3.2001

För att ett skilsmässobeslut, som givits i Grekland, skall kunna träda ikraft i Finland, bör personen som ansökt om skilsmässan be om ett beslut av domstolen. Beslutet bör innehålla:

Om domen givits mot den part som varit frånvarande, bör sakägande, som kräver att domen bör godkännas och verkställas, leverera:

 • en handling i original eller en bestyrkt kopia över att stämningsansökan eller motsvarande tillkännagivits åt den frånvarande parten eller
 • en handling där det framkommer att parten entydigt godkänt domen. Enligt artikel 35 får ej registreringsmyndigheten kräva att domslutet eller advokatfullmakten får laga kraft.

  Om skilsmässobeslutet givits åt en finländsk medborgare i ett icke EU-land, eller i ett EU-land före den 1.3.2001 bör domen bestyrkas i Helsingfors hovrätt för att få laga kraft i Finland. Vidare information fås av hovrätten. Handlingar i en skilsmässa som önskas bli bestyrkt av hovrätten förmedlas inte av ambassaden.

  Vidare information:
  Helsingfors hovrätt

Stöld

Stöldanmälan bör göras så fort som möjligt till närmaste polisstation. Det lönar sig att fundera ut noggrant vad allt som har blivit stulet så att allting blir uppskrivet i polisrapporten. Detta är väsentligt ifall personen har en reseförsäkring och ämnar söka ersättning.

Det är skäl att låsa bank- och kreditkorten så fort som möjligt. Likaså borde mobiltelefonsanslutningen stängas så fort som möjligt.

Testamente

Till ambassadens uppgifter hör inte att uppgöra, bestyrka eller förvara testamenten. Ambassaden rekommenderar att man i testamentärenden kontaktar en advokat.

Tolk och översättningstjänster

Kontaktuppgifterna till översättningsbyrån är:

MInistry of Foreign Affairs Translation Service
10, Arionos Street, Psyrri
Tel. 210-32 85 711 och 210-32 85 712
öppet klo 9.00-13.00

Beskickningen ger vid behov kontaktuppgifter till freelance översättare och tolkar.
Vid officiella översättningar kan man vända sig till de officiella översättarna i Finland vars kontaktuppgifter fås via:

Finlands översättar- och tolkförbund
 

Tull

lmFrån och med 1.1.2004 avskaffades importrestriktionerna för alkohol- och tobaksprodukter för privatbruk från andra EU-länder. Produkter får importeras skattefritt som skatt betalats för i inköpslandet.
Man får skattefritt ta med sig ett obegränsat antal produkter för privatbruk åt sin familj eller att ge som gåva. Detta gäller inte bensin. Import för kommersiellt syfte är alltid skattpliktigt.

Vidare information:
Tullen
 

Vapen

En person är berättigad att ta vapen och ammunition med sig till Finland från ett annat EU-land med stöd av ett europeiskt skjutvapenpass. Personen är berättigat att inneha skjutvapen ifall hon/han deltar i skyttetävlingar eller jakt. Man får inneha vapen, vapendelar och ammunition så länge som det är nödvändigt för att kunna delta i skyttetävlingen eller jakten.

Om vapeninnehavaren inte har en inbjudan till en skyttetävling eller till ett jakttillfälle bör personen kontakta gräns- och tullmyndigheterna för att försäkra sig om det rätta förfarandet.

Ett annat alternativ är en privat importlicens som beviljas av en finländsk polismyndighet. Villkoret är att personen bifogar ett intyg över rätt att inneha vapnet i sitt hemland.

I Grekland tillämpas lokala bestämmelser om innehav och import av vapen. Information fås från de lokala polismyndigheterna.

Vidare information:
Finska tullen
Polis
Jägarnas centralorganisation

Värnplikt

Enligt finsk lag är varje finsk man värnpliktig. Denna medborgerliga plikt som stadgas i 1§ i värnpliktslagen gäller från början av det år han fyller 18 till utgången av det år han fyller 60 år.

Personer bosatta i Grekland kan inlämna sin inkallelseorder direkt till militärlänen i Finland eller till ambassadens konsulatenhet, som skickar den vidare till militärmyndigheterna.

Ytterligare information om militärtjänstgöring i Finland finns på försvarsmaktens hemsida.

Äktenskap

 • Äktenskap kan inte ingås i Finlands ambassad i Aten
 • Endast i vissa sällsynta fall sträcker sig kyrkans  vigningsrätt utomlands.
 • Man bör kontakta den vigande myndigheten för att försäkra sig om tillgång till de nödvändiga handlingarna och översättningarna för att äktenskapet skall kunna
  verkställas i Grekland.
 • För ingående av äktenskap utanför de nordiska länderna behövs ett intyg om att personen har tillstånd att vigas inför en utländsk myndighet. En finländare som bor i
  Grekland får detta intyg från den kommunens magistrat eller församling där hon senast varit inskriven.
 • I Finland anses ett äktenskap giltigt som lagenligt ingåtts inför grekiska myndigheter.
 • En finländsk medborgare som ingått äktenskap utomlands bör göra en anmälan till de finländska befolkningsregistermyndigheterna. För anmälan behövs original vigselbevis och det bör bestyrkas med ett apostille-intyg eller -stämpel som fås från en länsstyrelse i Grekland. Registreringsblanketten fås på suomi.fi sidan eller av ambassaden. Blanketten och bilagor postas direkt till magistraten eller skickas till ambassaden.  Personen bör själv låta översätta vigningbeviset till svenska eller finska hos en officiell översättare. Vissa magistrater godkänner vigselattest på engelska.
 • Om efternamnet ändras i samband med äktenskapet bör personen ansöka om ett nytt pass.     

Registrerat parförhållande

Lagen om registrering av parförhållande (950/2001) trädd i kraft 1.3.2002.  Enligt lagen kan personer av samma kön registrera sitt parförhållande i Finland. Åtminstone den ena parten bör vara finsk medborgare och vara bosatt i Finland eller så bör båda parterna ha varit bosatta i Finland under de två senaste åren före registreringen.

Ett par kan registrera sitt parförhållande ifall båda parterna fyllt 18 år, och ingendera är gift eller registrerad i ett annat parförhållande. Parförhållande kan inte registreras med en nära släkting.

Registrering av parförhållandet för med sig samma ekonomiska och juridiska verkningar som ett äktenskap ifall inte annat bestäms.

Ett parförhållande som registrerats och godkänts i ett annat land är även giltigt i Finland.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.3.2018


© Finlands ambassad, Aten | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter